Guangzhou Office

T: 20 – 8388 8135 or 8388 8084
F: 20 – 8388 8137
E: guangzhou@lmwchina.com.cn
A: Room 4724 , Block B , China International Centre , No. 33 Zhong Shan San Road , Guangzhou , China.


在較大的地圖上查看LMW China - Guangzhou